De Avondschool - Servicemenu
Home - Veiligheid & Welzijn - Visie
   

Veiligheid & Welzijn

  

  

preventiebeleidsverklaring

   

 1. De "inrichtende macht" en de directie van dit CVO bevestigen dat zij een beleid
  zullen voeren inzake veiligheid, gezondheid en milieu, dat conform is aan
  volgende verbintenissen en dat integraal en actief deel zal uitmaken van het
  schoolbeleid.
         
 2. Om gestalte te geven aan dit beleid van veiligheidsopvoeding, van veiligheids- en
  milieuzorg, willen zij:
           
  • bijdragen tot de integratie van veiligheid, gezondheid en milieu in de
   opleiding en in de navorming van de hiërarchische lijn;
  • de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief betrekken in de
   uitbouw van veiligheids- en milieudoelstellingen, dit gebeurt onder meer
   door actief werken met de reglementair voorgeschreven overlegorganen;
  • de verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen;
  • er over waken dat dit veiligheidsbeleid door alle medewerkers van de
   school gekend is, expliciet opgenomen in de beleidsopties van de school
   en toegepast wordt;
  • regelmatige evaluaties zullen uitgevoerd worden om het veiligheids-,
   gezondheids- en milieubeleid bij te sturen
            
 3. De voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke
  medewerker afzonderlijk zal sterk benadrukt worden wanneer het erom gaat
  cursisten een algemene veiligheidsattitude te geven en om hen de regels van
  goed vakmanschap bij te brengen. De integratie van veiligheids-, gezondheidsen
  milieubewustzijn via de leerplannen en het leermateriaal zal bevorderd
  worden, zodat cursisten zich meer bewust zijn ter zake en als dusdanig de verschillende risico’s beter leren op te sporen, erop te anticiperen, hen te evalueren en te beheersen.
         
 4. Gezorgd wordt voor materiële schoolvoorzieningen die beantwoorden aan de
  criteria van veiligheid, gezondheid en milieu:
        
  • een planning wordt opgesteld voor de aanpassing van oude gebouwen en
   installaties;
  • een verantwoord aankoopbeleid wordt gevoerd.
      
 5. Een jaarlijks actieplan zal in elke school opgesteld en uitgevoerd worden met als
  doel de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu
  voortdurend te verbeteren.
      
 6. Een actief preventiebeleid zal gevoerd worden ten opzichte van nieuwe
  medewerkers, cursisten en tewerkgestelde derden. De nieuwe medewerkers en
  cursisten zullen via een onthaalbeleid attent gemaakt worden op de
  voorkomende risico’s. De medewerkers, cursisten en derden tewerkgesteld in
  de school zullen regelmatig gewezen worden op de bestaande risico’s.
      
 7. Er zal een regelmatige bespreking van de veiligheids- en milieu-aspecten
  plaatsvinden met de bevoegde overlegorganen binnen en buiten de school en op de verschillende beleidsniveaus van de school.
     
 8. De nodige omkadering en middelen zullen voorzien worden om een actieve
  veiligheidsopvoeding te kunnen verzorgen en om een veiligheids- en
  milieuzorgsysteem te realiseren.
       
 9. De school werkt actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid –
  Technische Inspectie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Leefmilieu e.d. -
  en zorgt voor een goede samenwerking met de diensten voor preventieve
  geneeskunde - CLB en arbeidsgeneeskunde.
     

     

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen