De Avondschool - Servicemenu
Home - Cursisten - Inschrijvingspagina
   

Inschrijvingspagina

                

        

  
 

   

                 

PRAKTISCHE VRAGEN

    

                 

Naar boven Wie kan inschrijven (toelatingsvoorwaarden)?

  

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om als cursist te worden toegelaten, dient men bij inschrijving te bewijzen over de Belgische nationaliteit te beschikken of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Alle cursisten die beschikken over een rijksregisternummer en alle cursisten met een identiteitsbewijs van de EU-landen worden beschouwd als wettig verblijvend.

>>> klik hier voor meer info over het "wettig verblijf"

     

Toelatingsvoorwaarden Secundair Volwassenenonderwijs

        

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs, moet de cursist voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
         
Toelatingsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)

           

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het Hoger Beroepsonderwijs, moet de cursist voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.

 
Daarenboven moet de cursist beschikken over een van de volgende studiebewijzen:

  

 1. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens 3 jaar behaald is;
 2. een diploma van het secundair onderwijs;
 3. een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 4. een certificaat van een opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 5. een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 6. een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 7. een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs;
 8. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 9. een diploma van bachelor of master;
 10. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding Hoger Beroepsonderwijs.
    

Toelatingsproef

   

Hoger Beroepsonderwijs

   

Wie geen houder is van één van hierboven opgesomde studiebewijzen en voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar zijn), kan alsnog worden toegelaten tot het Hoger Beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs mits te slagen voor een toelatingsproef.

    

Voor deze test moet je niet studeren. De test gaat na of de kennis en algemene taal- en rekenvaardigheden aanwezig zijn die noodzakelijk worden geacht om een opleiding op niveau Hoger Beroepsonderwijs met succes te volgen.

De test wordt bij inschrijving individueel afgenomen.

Je kan de opleiding reeds aanvangen en hoeft niet te wachten op het resultaat om de lessen te kunnen volgen.

           

De toelatingsproef heeft een adviserende functie en is niet bindend. Je beslist dus zelf of je bij een zwak resultaat van de test de opleiding al dan niet wenst verder te zetten.

 

Het resultaat krijg je per mail doorgestuurd. Daarin wordt eventueel ook een advies geformuleerd.

Als je beslist om een door de studiedienst geformuleerd advies naast je neer te leggen, dan kan je onder eigen verantwoordelijkheid alsnog de opleiding verderzetten.

Kies je ervoor om op basis van een zwak resultaat de opleiding stop te zetten, dan breng je het centrum daarvan binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van het resultaat op de hoogte en krijg je het inschrijvingsgeld teruggestort.

         

Voor bijkomend advies en studietrajectbegeleiding kan je steeds contact opnemen met de studiedienst van het CVO

              

   

Secundair Volwassenenonderwijs

Voor het Secundair Volwassenenonderwijs bestaat geen toelatingsproef en kan niet worden afgeweken van de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden (= voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht).

              

>>> meer info m.b.t. de leerplicht (wet op de leerplicht)

  

                

Opleidingsspecifieke voorwaarden  

     

Lineaire structuur

Binnen een lineair georganiseerde opleiding geldt als algemene regel dat een cursist wordt toegelaten tot een leerjaar als hij in het voorgaande leerjaar is geslaagd.

Uitzonderlijk kan de directeur een cursist tot twee leerjaren toelaten als de cursist ten gevolge van vrijstellingen slechts een deel van de vakken van beide leerjaren moet volgen.

Modulaire structuur

Binnen een modulair georganiseerde opleiding wordt onderscheid gemaakt tussen losstaande eenheden en sequentiële eenheden.

Om na te gaan of het een eenheid losstaand of sequentieel (gebonden aan specifieke instapvoorwaarden) is, kan men het structuurschema van de opleiding te raadplegen.

Voor losstaande eenheden gelden geen specifieken voorwaarden.

Voor sequentiële eenheden geldt dat een cursist wordt toegelaten indien hij/zij beschikt over het deelattest van de voorgaande eenheid of eenheden in het leertraject.

    

  

Naar boven Wanneer is er een opendeurdag of infomoment?

   

>>> bekijk de kalender met infomomenten

    

    

Naar boven Wanneer kan ik inschrijven?

         

>>> raadpleeg de openingsuren van de secretariaten PER CAMPUS

>>> raadpleeg het overzicht met de inschrijvingsdagen per campus tijdens de zomervakantie         

      

Naar boven Waar kan ik me inschrijven?

    

Om praktische redenen kan men enkel inschrijven in onze cursistensecretariaten.

Inschrijven per telefoon, fax, post of mail kan niet.

   

Bovendien gebeuren inschrijvingen best in de campus waar de opleiding ook effectief doorgaat. Raadpleeg daarom best eerst de openingsuren per campus. 

Wie buiten de openingsuren van de campussecretariaten wil inschrijven, kan zich wenden tot de hoofdzetel. In de hoofdzetel (campus Gent) kan ingeschreven worden voor alle campussen.

Campussen Gentbrugge, KTA Mobi, Melle en Oosterzele hebben geen cursistensecretariaat: de inschrijvingen gebeuren in de hoofdzetel (campus Gent) of tijdens de eerste lesdagen door de lectoren.

    

   

Naar boven Wat breng ik mee bij inschrijving?

  

Breng in geval van inschrijving zeker het volgende mee: 

      

 • Identiteitskaart
  De cursist moet bij inschrijving het bewijs leveren dat hij beschikt over de Belgische nationaliteit of hij dient te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.
  Meer info
                 
 • Kopie van diploma, getuigschrift, certificaat, (deel)attest ... bij een inschrijving voor een Hogere Beroepsopleiding en bij een inschrijving voor de opleiding Toerisme en Onthaal en Bedrijfsbeheer.
  Breng een kopie mee van je hoogst behaalde studiebewijs.
  Een gewone kopie volstaat > eensluidend verklaren hoeft niet!
  zie ook toelatingsvoorwaarden
       
 • Betaalmiddel
  Betalen kan met cash geld of opleidingscheques.

  Op volgende lesplaatsen kan worden betaald met bancontact:

  Evergem, Gent (Schoonmeersen), Merelbeke, Wetteren, Zottegem

 


          

Wie betaald educatief verlof wil aanvragen dient dit bij de inschrijving aan het cursistensecretariaat te melden. De nodige documenten worden dan onmiddellijk overhandigd.

  

>>> raadpleeg de volledige procedure i.v.m. het aanvragen van educatief verlof

    

Naar boven Wat zijn de inschrijvingskosten?

>>> raadpleeg de inschrijvingskost per opleiding

     

Het inschrijvingsgeld wordt door de Vlaamse Overheid per decreet bepaald en bedraagt 1,50 euro per lestijd.

    

Volgende kostprijs wordt aangerekend voor de eCard:

 • Modulaire opleiding: 5 euro
 • Talen (Gent en campussen) lineair: 8 euro
 • Talen (Gent en campussen) modulair: 5 euro
 • Naaien (jaarbasis), Bouw- en Houtconstructies en ITV (3 opeenvolgende modules): 10 euro

Deze kaart geeft toegang geeft tot het digitale leerplatform (Chamilo) waarop cursusmateriaal, oefeningen, etc ... geplaatst worden door onze docenten. De cursist kan het leerplatform gebruiken om oefeningen te plaatsen, vragen te stellen, opdrachten te uploaden, etc. Tevens biedt de eCard tal van voordelen waaronder een persoonlijk emailadres, webspace, etc.

              

Begrenzing van het inschrijvingsgeld

     

Begrenzing per schooljaar

Een cursist betaalt per schooljaar een maximum van 460 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO) en een maximum van 575 euro per opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). Indien de cursist tijdens een bepaald schooljaar meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 460 euro (SVWO) of 575 euro (HBO en SLO).

De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum voor volwassenenonderwijs.

Bewijslast

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding wordt bij de cursist gelegd. De cursist dient aan te tonen welk bedrag aan inschrijvingsgeld hij reeds betaald heeft voor een bepaalde opleiding.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs is gehouden bij betaling van inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist te overhandigen.

                    

Naar boven Wie krijgt vrijstelling van inschrijvingsgeld?

Bepaalde categorieën cursisten worden gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van betaling van het inschrijvingsgeld.

>>> bekijk de lijst met vrijgestelde cursisten

     

              

Naar boven Wanneer ben ik geldig ingeschreven?

      

Enkel wie aan volgende voorwaarden voldoet is geldig inschreven:   

 • voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden;
 • ter plaatse en tijdig ingeschreven zijn via een officieel door CVO PANTA RHEI de Avondschool opgesteld inschrijvingsformulier;
 • het wettelijk inschrijvingsgeld betaald hebben of in geval men in aanmerking komt voor vrijstelling van betaling - het attest ter staving van de vrijstellingingediend hebben;
 • tijdig alle eventueel noodzakelijke verantwoordingsstukken (vb. diploma) binnengebracht hebben op het cursistensecretariaat.

  

Het administratief cursistendossier

CVO PANTA RHEI de Avondschool is wettelijk verplicht van elke cursist een gedetailleerd cursistendossier bij te houden. Dit dossier omvat onder meer een persoonlijke fiche met de studieresultaten, het inschrijvingsformulier en alle verantwoordingsstukken zoals studiebewijzen, aanvraagformulieren voor studieduurverkorting etc.

Deze documenten zijn van groot belang voor ons instituut, maar ook voor het Departement Onderwijs. Aan de hand van het cursistendossier wordt namelijk je regelmatigheid als cursist vastgesteld, zodat je een officieel erkend studiebewijs kan behalen. In dat opzicht worden bijvoorbeeld ook aanwezigheidslijsten bijgehouden.

   

                 

Naar boven Hoe kan ik een inschrijving annuleren?

    

Wie een cursus wenst stop te zetten, waarschuwt zo snel mogelijk het cursistensecretariaat en vult een stopzettingformulier in. Het stopzettingformulier is verkrijgbaar op het cursistensecretariaat.

Regeling terugbetaling inschrijvingsgeld bij stopzetting:
      1. De opleiding is nog niet gestart:
          terugbetaling van het inschrijvingsgeld verminderd met de administratiekost    

          van 15 euro.
      2. De opleiding is reeds gestart:
          de stopzetting moet via een officieel stopzettingformulier gemeld worden en    

          dit binnen de 7 kalenderdagen na inschrijvingsdatum. Via het formulier kan een

          terugbetaling aangevraagd worden, verminderd met de administratieve kost    

          van 15 euro.


Deze stopzettingprocedure is geldig tot de uiterste inschrijvingsdatum, bepaald door het centrum.


Een cursist die voor meerdere modules is ingeschreven binnen eenzelfde richting en zich wenst uit te schrijven voor één module, om op een later tijdstip een module binnen diezelfde richting, opnieuw aan te vangen, krijgt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald in de vorm van een waardebon (13 maanden geldig). Deze regeling geldt enkel voor opleidingen Hoger Beroepsonderwijs, Specifieke Lerarenopleiding en Toerisme & Onthaal.

De datum van melding op het stopzettingformulier geldt als officiële datum van stopzetting. Cursisten die recht hebben op educatief verlof en geen stopzettingformulier invulden, worden door de overheid als ongewettigd afwezig beschouwd voor de rest van de opleiding. Hierdoor kan je het recht op educatief verlof verliezen.
                        

Naar boven Bestaat er een maximum termijn om mijn opleiding te voltooien?  

Neen, eigenlijk niet, maar het is wel belangrijk te weten dat de resultaten per geslaagd vak / module automatisch vijf jaar behouden blijven en dat nadien de geldigheid van een attest aanleiding kan geven tot een herziening.

Om de cursisten te helpen bij het plannen van hun studietraject, stelt CVO Panta Rhei de Avondschool voor de meeste opleidingen een MODELTRAJECT voor. Cursisten die het diploma wensen te behalen raden we aan om de opleiding via één van de voorgestelde modeltrajecten te volgen. Wie het modeltraject volgt, garanderen we een evenwichtig opgebouwd studietraject en de mogelijkheid om binnen de kortst mogelijke tijd het diploma/getuigschrift/ certificaat te behalen. 

Het samenstellen van je studietraject kan je vergelijken met het kiezen van een maaltijd in een restaurant. Je kan een menu nemen (een modeltraject) of eten à la carte (zelf je modules kiezen). Bij dit laatste moet je wel opletten dat je de eventuele instapvoorwaarden respecteert en dat je dus, zoals hierboven vermeld, mogelijks na vijf jaar een vak of module opnieuw dient te volgen.

           

                   

Naar boven Wanneer starten de lessen?

schooljaar 2014-2015

eerste semester vanaf maandag 1 september 2014 (volgens het lesrooster)
tweede semester vanaf maandag 2 februari 2015 (volgens het lesrooster)

  

>>> bekijk hier de lesroosters

  

      

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen