De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Onze school - Inschrijvingspagina - Premies en tegemoetkomingen - Betaald educatief verlof
   

Betaald Educatief Verlof         

     

    

Naar boven Overzicht

   

  

  

  

     

Naar boven Wat is educatief verlof?

  
Via betaald educatief verlof (BEV) kan een cursist die een opleiding aan een centrum voor volwassenenonderwijs volgt gedurende een bepaalde tijd extra verlof krijgen zonder loonverlies en zonder dat de werkgever er financieel slechter van wordt.
   

Je werkgever betaalt dus niet je inschrijvingsgeld, maar je krijgt wel de extra verlofdagen die de werknemers aanwenden als betaald educatief verlof door de overheid terugbetaald.

   

 • Werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra verlofuren.
 • Werknemers die een opleiding volgen waarvan de lesuren samenvallen met de werkuren, krijgen verlof toegekend om de lessen effectief te volgen.

  
Bijkomende garanties en voorwaarden:

 • Er moet geen verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep: wie beroepsmatig nooit Spaans hoeft te spreken kan gerust een taalopleiding Spaans volgen en daarvoor BEV krijgen.
 • Vanaf het ogenblik dat je een aanvraag voor betaald educatief verlof hebt ingediend, ben je beschermd tegen ontslag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je nu zo maar alles kunt permitteren. Je werkgever kan je altijd nog ontslaan om redenen die vreemd zijn aan je aanvraag tot BEV.
 • Je moet een opleiding volgen die minstens 32 uren per schooljaar omvat.

          

  

Naar boven Geven alle opleidingen recht op educatief verlof?

 
Bijna alle door CVO PANTA RHEI de Avondschool georganiseerde opleidingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van educatief verlof.

 
UITZONDERINGEN

 • Wijnkennis
 • Naaien
 • Koken
 • Medewerker reisbureau/touroperator

  
Hoger vermelde opleidingen zijn uitgesloten voor het verkrijgen van educatief verlof.

>>> bekijk hier de lijst met alle opleidingen die zijn uitgesloten van het recht op educatief verlof

 

Daarnaast kan er ook geen educatief verlof worden toegekend voor de module 'Stage' binnen de SLO en voor de module 'Projectwerk/Eindwerk' binnen alle opleidingen van het HBO.

Naar boven Wie komt in aanmerking voor BEV?

 

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Tewerkgesteld zijn in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, NMBS, b-post, Belgocontrol). Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel (opgelet: het administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt).
    
 • Voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds. Om recht te hebben op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd, moet je als deeltijdse werknemer minstens 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (vb. 30.4/38), ofwel op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst), of minstens 1/2 tewerkgesteld zijn maar in dit laatste geval is er alleen recht voor tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen.
    
 • Tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst), een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten …) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.

  

Naar boven Educatief verlof en gecombineerd onderwijs     

Binnen het gecombineerd onderwijs wordt enkel contactonderwijs in aanmerking genomen voor educatief verlof.

Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht.

Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof.

     

Naar boven Op hoeveel uren BEV heb ik recht?

          

  1. Voor de lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd kan er maximaal:
   
 • 100 verlof uren worden toegekend (per schooljaar) zo een beroepsopleiding gevolgd wordt.
 • 80 verlof uren bij een algemene opleiding.
 • 100 verlof uren zo er tijdens hetzelfde jaar een algemene en een beroepsopleiding wordt gevolgd.
       
  2 Voor de lesuren die samenvallen met de normale arbeidstijd wordt het maximum aantal verlof uren gebracht op:
   
 • 120 verlof uren bij een beroepsopleiding.
 • 80 verlof uren bij een algemene opleiding.
 • 120 verlof uren bij het volgen van een algemene en een beroepsopleiding.
    In dit geval dient de werkgever nauwkeurig het arbeidsregime (uurrooster) mee te delen.
       
  3 Taalcursussen:
   
 • 80 verlof uren voor één of meerdere taalleergangen.
 • 100 verlof uren voor een taalcursus samen met een andere beroepsopleiding.
     
  4

Nieuw! Sinds het schooljaar 2012-2013 hebben onderstaande opleidingen recht op 180 verlofuren:

 • opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen op voorwaarde dat de opleiding gestart wordt in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen (Elektronica, Elektromechanica, Bouw- en Houtconstructies, Topografie, Biochemie en Informatica)
  Bekijk de lijst met knelpuntberoepen voor 2015-2016
 • opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs (Brouwerij, Lassen, Vrachtwagenchauffeur)

   

Naar boven Wanneer kan ik het verlof opnemen?

  
Je kunt je betaald educatief verlof niet zomaar opnemen wanneer dat jou het best uitkomt. Als je dacht al je educatief verlof op te sparen om daarna een sabbatjaar op te nemen, kom je bedrogen uit.

  
Volg je een opleiding die bij wijze van schooljaar georganiseerd is, dan moet je BEV tussen de aanvang van dat schooljaar en het einde van je eerste zittijd opnemen.

   

Naar boven Wat in geval van een tweede zittijd?

   

Ben je niet geslaagd in eerste zittijd, dan kan de periode waarin je BEV moet opnemen verlengd worden tot het einde van de tweede zittijd.

  

In dat geval moet je aan de werkgever een getuigschrift vanwege de school overhandigen waarin het CVO bevestigt dat je aan de tweede examenzittijd deelneemt, met vermelding van de data.

  
Vervolgens mag je de resterende dagen educatief verlof nog opnemen tot het einde van deze tweede zittijd.

  

Naar boven Heb ik tijdens de verlofdagen recht op loon?

  
Bij de opname van BEV moet je werkgever het loon verder betalen, met de beperking dat het loon begrensd wordt.

  
De werkgever mag het volledige loon doorbetalen, maar de terugvordering bij de overheid gebeurt op basis van het begrensde loon.

Sinds 1 september 2013 is de loongrens vastgesteld op een brutoloon van 2760 euro per maand.


   

Naar boven Hoe vraag je educatief verlof aan?

   

Als werknemer moet je informeren of de opleiding die je wil volgen recht geeft op educatief verlof.

Je bezorgt aan de werkgever het inschrijvingsbewijs (een specifiek document voor het betaald educatief verlof, afgeleverd door de onderwijsinstelling bij inschrijving) ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar ; het overmaken gebeurt met een aangetekende brief ofwel tegen ontvangstbewijs.

In geval van laattijdige inschrijving  na 31 oktober of in geval van verandering van werkgever doe je de aanvraag voor educatief verlof ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.

      

Naar boven De aanwezigheidscontrole

  

Via het stelsel van betaald educatief verlof investeert de overheid zwaar in onderwijs. Vanzelfsprekend wordt ook gecontroleerd of de gelden goed worden besteed.

De scholen moeten daartoe voor elke cursist die gebruik maakt van BEV gedurende de ganse opleiding de afwezigheden per cursist bijgehouden.

Bij inschrijving zal u een document ontvangen waar uw aanwezigheden dient bevestigd te worden door de lector. Per periode zal het document opvolging van aanwezigheden binnengebracht worden op het secretariaat. Vervolgens ontvangt de cursist een nieuw document voor de daar opvolgende periode. Voor de modulaire opleidingen zal er 1 document gegeven worden per module. Voor de lineaire opleidingen volstaat 1 document voor de volledige opleiding.

Indien op vraag van de werkgever een document dient aangepast te worden in het geval van een ongewettigde (onrechtmatige) afwezigheid, kan dit alsnog aangepast worden uiterlijk 31 augustus van het schooljaar waarin de opleiding werd gevolgd.  Indien een stavingsstuk niet voorhanden is op het moment van het afsluiten van een periode, kan dit document alsnog ingediend worden binnen de maand na de gewettigde afwezigheid.

Wie gebruik maakt van BEV dient de cursussen op zeer regelmatige basis te volgen. Eventuele afwezigheden moeten steeds gewettigd worden door middel van een doktersbriefje (in geval van ziekte) of een attest van de werkgever (in geval aanwezigheid op het werk noodzakelijk was). Deze attesten moeten binnengebracht worden 14 dagen na de dag van afwezigheid.

   

Naar boven Het getuigschrift van nauwgezetheid

  

Lineaire opleidingen

  
 • Cursisten tewerkgesteld in de privésector

Het attest van nauwgezetheid wordt per trimester opgemaakt en dient bijgevolg 4x per schooljaar aan de werkgever te worden overhandigd.

     
  
 • Cursisten tewerkgesteld in openbare dienst

Het attest van nauwgezetheid wordt 1x per schooljaar opgemaakt en kan de laatste week van juni van het betreffende schooljaar afgehaald worden op het cursistensecretariaat.

  
Modulaire opleidingen
   
 • Cursisten tewerkgesteld in de privé-sector

Het attest van nauwgezetheid wordt per trimester opgemaakt.

Cursisten die een modulaire opleiding volgen gedurende het eerste semester dienen 2 attesten af te halen.

     
   
 • Cursisten tewerkgesteld in openbare dienst

Het attest van nauwgezetheid wordt 1x per schooljaar opgemaakt en kan op het einde van de opleiding (begin februari) afgehaald worden op het cursistensecretariaat.

   

Opgelet!
Bij modulaire opleidingen die op semesterbasis georganiseerd worden moet bij inschrijving voor het tweede semester opnieuw een aanvraag voor educatief verlof worden ingediend en dit ook als je in het eerste semester reeds BEV had aangevraagd.

      

Naar boven Hoeveel keer per schooljaar mag ik afwezig zijn?

  
Het voordeel van betaald educatief verlof wordt gedurende een periode van zes maanden niet meer toegekend aan de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig is voor meer dan één tiende van de werkelijk gegeven lesuren (dus niet op basis van het theoretisch aantal lesuren!).

   

Indien de opleiding gegeven wordt binnen een schooljaarsysteem, wordt 10 % per schooltrimester berekend op het werkelijk gegeven lesuren.

  
Wettiging van de afwezigheden van cursisten is mogelijk door een afwezigheidattest af te geven op het secretariaat. Deze attesten moeten op regelmatige basis (per maand) ingediend worden om een afwezigheid als gewettigd te aanvaarden.

  
Gewettigde afwezigheden:

   

 • medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van zijn familie die onder hetzelfde dak woont;
 • afwezigheden voor beroepsredenen (slechts gewettigd op basis van een verklaring van de werkgever en van het bewijs dat effectief arbeidsprestaties werden geleverd tijdens de opleidingsuren);
 • staking of ziekte van de leraar;
 • staking openbaar vervoer (+ bewijs dat men openbaar vervoer gebruikt);
 • sluiting van de onderwijsinstelling voor welbepaalde reden;
 • uitzonderlijk winterweer (overvloedige sneeuwval of ijzel);
 • klein verlet.

     

Naar boven Wat als ik niet slaag voor een bepaalde cursus?

    
Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht.

  

Naar boven Wat als ik de opleiding onderbreek?

 
Onderbreekt de cursist om één of andere reden de opleiding, dan moet hij/zij de werkgever hiervan op de hoogte brengen binnen de 5 dagen.

  
Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet.

  
Bij stopzetting van de opleiding moet een attest van nauwgezetheid afgegeven worden aan de werkgever, met duidelijke vermelding van de datum van stopzetting van de opleiding. Dit document moet aangevraagd worden op het secretariaat van de avondschool.

     

Naar boven Info voor de werkgever

   

De aanvragen om terugbetaling (werkgever) dienen gericht te worden aan:

  

Departement Werk en Sociale Economie

Dienst Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

02 553 18 00

educatiefverlof@vlaanderen.be

  
Brochures en formulieren zijn eveneens terug te vinden op de website van de federale overheid -> rechtstreekse link naar BEV

>>> www.werk.be

     

      
Voor inlichtingen met betrekking tot de aanvraag en de attesten van nauwgezetheid kan je terecht op het secretariaat van CVO PANTA RHEI de Avondschool.

   
>>> klik hier om de openingsuren van het secretariaat te raadplegen

 

 

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 243 87 99 - Adressen