Vrijstelling van 
betaling

Sommige cursisten komen in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld, andere hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling.

De attesten waarmee het recht op vrijstelling van betaling worden gestaafd, mogen bij inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moeten binnen de 14 dagen na inschrijving ingediend worden op het plaatselijk secretariaat.
(Is het secretariaat gesloten wegens vakantieperiode, dan bezorg je ons het attest zo vlug mogelijk daarna.)

 

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Volgende cursisten bekomen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld:

 • alle cursisten in het studiegebied algemene vorming;

 • alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;

 • asielzoekers die materiële hulp genieten;

 • gedetineerden;

 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs;

 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen;

 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;

 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;

 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2.
   

Gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Volgende cursisten betalen 0,30 euro per lestijd:

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën;

 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:

 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;

 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;

 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Volgende cursisten betalen 0,60 euro per lestijd:

 • alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal